GALAN - jaunas paaudzes elektriskie katli un apkures ierīces savrupmājām, dzīvokļiem, ofisiem, vasarnīcām.
Latvija, Rīga, Codes iela 24, LV-1058 * SIA "ALOVS" * tel/fax (+371) 67610688; mob.26761172 
e-mail: galan@alovs.lv
Jaunas paaudzes energotaupības ierīces un ekonomiskās apkures sistēmas
Pielietojamās pašlaik visā pasaulē individuālas lietošanas sildāmās ierīces (katli uz šķidrā, cietā un gāzveida
kurināmā, TEN katli) ir mazefektīvas, dārgas, masīvas, neērtas montāžā un bīstamas ekspluatācijā. To
tehniski-ekonomiskie parametri neatbilst mūsdienu prasībām.
Sākot ar 1992.gadu firma "GALAN", izmantojot kara tehnikas normatīvus un Konversijas izstrādnes, uzsāka
jaunas paaudzes elektrosildītāju radīšanu - caurplūdes tipa elektrodu katlu, kuru darbība balstās uz
siltumnesēja jonizācijas.
Kā strādā elektrodu (jonu) katls?
 
    Elektrodu katls strādā uz strāvas caurlaides rēķina caur siltumnesēju (ūdeni vai nesasalstošo siltumnesēju).
    Maiņstrāvas pielietošanu nevar nosaukt par elektrolīzi, jo notiek tikai šķidruma jonizācija - jonu svārstības ar
frekvenci 50 Hz, un tādējādi sasilst šķidrums (elektrolīze un elektrodu materiāla pārnese notiek tikai pie
līdzstrāvas).
    Elektrodu katls - vienkāršs un ļoti drošs ūdens (šķidruma) sildītājs. Ideāli var strādāt bez elementu aizstāšanas
daudzus gadus (desmitus gadu).
 
Kādi faktori iespaido elektrodu (jonu) katlu darbspējas un darbības mūžu ?
 
    Elektrodu katla darbam nepieciešams, lai šķidrumam būtu prasītā īpatpretestība (īpatvadītspēja).
    Elektriskais elektrodu katls - tā ir apkures sistēmas daļa. Drošam, ilgstošam katla bezavāriju darbam - apkures
sistēmai ir jāatbilst katla pasē rekomendējamām prasībām sistēmai. Tai jābūt: divcauruļu ar augšējo padevi,
turpgaitas un atpakaļgaitas diametrs dažus metrus no katla 32 - 40 mm, šķidruma daudzums sistēmā ne vairāk kā 12
litri uz 1 katla jaudas kilovatu.
 
Kāpēc apkures sistēmas uz elektrodu (jonu) katlu bāzes ir ekonomiskākas un drošākas par
TEN-sistēmām?
 
    Neskatoties uz dažām sarežģītībām palaižot apkures sistēmas uz elektrodu katlu bāzes, ņemot vērā
ierobežojumus pielietojamībā (nedrīkst izmantot elektrodu katlu baseinu, dobēm siltumnīcās, piebraucamo ceļu,
pakāpienu un jumtu apkurei), klasiskajā divcauruļu sistēmā ar augšējo padevi elektrodu katli ir ekonomiskāki par
TEN tipa katliem kā minimums par 20 - 30 %.
    Elektrodu katlu ekonomiskums ir pārbaudīts montāžas un ekspluatācijas praksē vairāk kā 14 gadu laikā. Drošumu
un ekonomiskumu nodrošina konstrukcijas vienkāršums. TEN katlā sākumā sakarst paši TEN-elementi, bet pēc tam
tie ar savu virsmu atdod siltumu šķidrumam.
    Elektrodu katlā sildītāja lomu spēlē pats šķidrums. Laižot strāvu, šķidrums sasilst visā katla apjomā. Izmantojot
elektrodus šķidruma sasilšanai var samazināt katla apjomu vairākas reizes salīdzinot ar tādas pašas jaudas TEN
katliem. Elektrodu katla jauda ir atkarīga no tajā ieplūstošā šķidruma temperatūras un to var izvēlēties ar
automātiku, atkarībā no laika apstākļu izmaiņām.
    Pie pareizi uzbūvētās sistēmas katls startē ar mazu jaudu, mazāku par 50 % no nominālas, un sasilstot pakāpeniski
uzņem nominālo jaudu. Mūsdienu automātika ļauj uzturēt komfortablu temperatūru telpā ar precizitāti ± 0,2 °C.
 
    Tādējādi ekonomiskums elektrodu (jonu) katlu darbā tiek sasniegts izmantojot:
 
    - mazāku sasilšanas inerci (vairākas reizes);
    - plūdenu (pakāpenisku) startu;
    - mūsdienu automātikas pielietojumu;
    - sistēmas ar augšējo padevi, ar  mūsdienu radiatoriem (izņemot čuguna).
 
    Drošums un darba ilgmūžība tiek nodrošināta ar konstrukcijas vienkāršību un mūsdienīgu
materiālu pielietošanu.
 
DAŽI IEROBEŽOJUMI LIETOJOT ELEKTRODU APKURES KATLUS
 
Aizliegts lietot elektrodu apkures katlus:
-    ūdens uzsildīšanai tieši, kad ūdens no rezervuāra, artēziskas akas, akas, ūdens tīkliem, upēm, utt., tieši nonāk apkures katlā. Mūsu
katli ir paredzēti slēgta tipa apkures sistēmai, kurā ūdens cirkulē slēgtā apkures sistēmā. Ūdenim, kuru izmanto kā siltumnesēju, ir obligāti
jāatbilst apkures katla pases datiem, pretējā gadījumā katls sabojājas. Tāpat ūdeni nevar ņemt no apkures sistēmas karstā ūdens
padevei;
-    «apsildāmo grīdu» uzstādīšanai pieprasītā temperatūra ir zemāka par optimālo temperatūru kāda ir elektrodu apkures katlam.
Tādējādi, katls nevar iziet uz tā pasē deklarēto jaudu. Tātad izmantot elektrodu apkures katlu apsildāmām grīdām nav izdevīgi.
 
Nav ieteicams:
-    lietot elektrodu apkures katlus apkures sistēmās, kurās ir uzstādīti liela apjoma radiatori: radiatori no liela diametra caurulēm, čuguna
radiatori un tamlīdzīgi. Šajā gadījumā rekomendējam lietot firmas «Galan» elektroapsildāmo TEN-katlu.
Ja tomēr esat spiesti lietot elektrodu katlu, tad katla jaudai ir jāatbilst siltumnesēja daudzumam, kas iepildīts sistēmā. Pie tam, lietojot
čuguna radiatorus, ir nepieciešams uzstādīt papildus filtru rupjai attīrīšanai, nosēdumu tilpni, lai novērstu situāciju, kad netīrumi no
radiatora iekšējā dobuma ar siltumnesēju nonāk katlā un to sabojā. Šim nolūkam ir nepieciešams rūpīgi izmazgāt čuguna radiatorus
pirms uzstādīšanas.
 
ELEKTRODU APKURES KATLA UZSTĀDĪŠANA (MONTĀŽA) APKURES SISTĒMĀ
 
Apkures katlam, kas iegādāts bez firmas « Galan» automātiskās vadības sistēmas un darba kontroles, garantija netiek dota!
Automātiskā vadības un darba kontroles sistēma apkures katla cenā nav iekļauta.
 
Projektus apkures sistēmām, katla un automātikas uzstādīšanas darbus, pieslēgšanu pie elektrotīkliem ( tai skaitā arī iezemēšanu), to
ekspluatāciju, remontu, stāvokļa novērtēšanu, pārbaudes ir jāveic organizācijām, kurām ir atbilstoša licence.
 
Minēto darbu izpildi, apkures sistēmu dokumentu noformēšanu, kā arī minēto sistēmu ekspluatācijā ir jāievēro:
-    « Elektroinstalācijas iekārtu nozaru noteikumi»
-    «Patērētāju elektroinstalācijas tehniskās ekspluatācijas noteikumi»
-    «Drošības noteikumi elektroinstalācijas ekspluatācijas laikā»
-    «Elektrisko katlu uzstādīšanas un drošas ekspluatācijas noteikumi»
-     Dotā Rokasgrāmata
 
A) Apkures katla uzstādīšanai, automātiskās vadības sistēmas uzstādīšanai, tās apkalpošanai, tai skaitā remontam, ir nepieciešami
sertificēti elektriķi vai arī nozaru speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju, kam ir atļauja elektroistalācijas darbiem līdz 1000 V, un kam ir
elektrodrošības grupa ne zemāka par 3.
 
Montāžai, ekspluatācijai un apkures sistēmas remontam ir nepieciešami speciālisti  siltumtehniķi. Augstāk minētiem speciālistiem ir
jāpārzina «Elektrisko katlu uzstādīšanas un drošas ekspluatācijas noteikumi», dotā rokasgrāmata. Darbam ar korozijas inhibitoru,
neaizsalstošo šķidrumu, virsmas apstrādes un tīrīšanas līdzekļiem, ir jāzina un jāievēro drošas lietošanas noteikumus.
Pēc iepriekš minēto darbu izpildes, firma, kas veica šos darbus, veic ierakstu izpildīto darbu žurnālā, ko paraksta un apzīmogo par
darbu atbildīgā persona.
 
B) Apkures katla darbības vizuālos novērojumus var veikt persona ne jaunāka par 18 gadiem, kas ievēro instrukciju, pārzina doto
rokasgrāmatu, katla konstrukciju un drošas novērošanas noteikumus.
 
Katlu pieslēgšana pie uzņēmuma elektroenerģijas padeves tīkliem
 
Gadījumā, ja piešķirtās jaudas ir par maz, katla pieslēgšana tiek noformēta sekojošā kārtībā. Jāpiebilst, ka šī pieslēgšanas kārtība pie
elektroenerģijas tīkliem tiek pielietota arī citu veidu elektrokatliem un nav paredzēta tikai elektrodu katliem.
 
Iezemēšana
Katla uzstādīšanas brīdī apkures sistēmai jau jābūt pilnībā izveidotai un pārbaudītai iezemēšanai. Katla iezemēšanas pretestības
lielumam apkures sistēmā ir jābūt ne vairāk kā 4 ?. Kā vads iezemēšanai tiek izmantots vara vads ar šķērsgriezumu S=4-6mm2 .
Drošai iezemēšanas izpildei ir jāatbilst «Drošības noteikumiem elektroinstalācijas ekspluatācijas laikā» un «Elektrisko katlu
uzstādīšanas un drošas ekspluatācijas noteikumiem».
Visām katla un apkures sistēmas atklātajām elektropadeves daļām, tai skaitā aukstā un karstā siltumnesēja metāla caurulēm, ir jābūt
iezemētām.
Pie vadu ieejas zemē, būvē ir jābūt identifikācijas zīmei.
 
Iezemējumi
Iezemējumiem ir jāatbilst «Drošības noteikumiem elektroinstalācijas ekspluatācijas laikā». Iezemējuma konstrukcijai un izpildīšanai ir
jānodrošina pieprasīto apkures sistēmas katla iezemēšanas pretestības lielumam ne vairāk kā 4 ?.
Iezemējuma periodiskas pārbaudes termiņš  12 gadi.
Korozijas nodilums nedrīkst pārsniegt 50 %.
Iezemējuma konstrukcijas nedrīkst krāsot, aizsargāt no korozijas ar dielektriskiem līdzekļiem. Piemēram, plastikāta, gumijas  pārsegiem.
 
 
Katla uzstādīšana (montāža) apkures sistēmā
Pirms uzstādīšanas apskatīt katlu un pārbaudīt tā komplektāciju. Katls apkures sistēmā uzstādāms vertikāli. Termināla grupa
pieslēgšanai elektrotīklam, aizsargāta no ārējās vides ietekmes, nejaušo pieskārienu aizsargājošiem korpusiem ir jābūt lejā. Sērijai
«Očag» (220 V) terminālai fāzei arī ir jāatrodas lejā. Katlu cauruļu savienojumu ar apkures sistēmas cauruļvadu veic sertificēts
santehniķis atbilstoši projektam.
 
 Apkures sistēmas projektēšanā ir jāievēro:
-    katls ir jānovieto pēc iespējas zemāk attiecībā pret radiatoru, jo tādējādi tiek palielināts siltumnesēja spiediens katla izejā. Vēlams
ievērot atstarpi starp katlu un sienu brīvai elektrodu grupas izejai no katla, tā apskatei un iekšējai attīrīšanai. Vertikālā stāvvada
diametram virs katla, kā arī visu apkures sistēmu cauruļu diametriem ir jābūt stingri ievērojot Jūsu apkures sistēmas projektā noteikto.
Stāvvada augstumam virs katla ir jābūt vismaz 2 m. Citādi tas var būt viens no iemesliem sūkņa cirkulācijas traucējumiem.
Montāžas laikā katlam ir jābūt piestiprinātam pie sienas neatkarīgi no tā, kā tas ir savienots ar apkures sistēmu.
 
 
Pie normālas telpas siltināšanas un ievērojot visus augstāk minētos nosacījumus, elektroenerģijas patēriņš kW/h atbilst
pasē deklarētajam. 
Mājaslapas
krieviskajā sadaļa
sākta rakstu sērijas
publikācija par
aprēķinu veikšanu,
nosakot sev
nepieciešamās
apkures sistēmas
parametrus.
 
Powered by Alovs © 2006. All Rights Reserved.
Designed by
Alex